پیشرفت اجرایی پروژه

103

1396/6/14

1305
 

پیشرفت اجرایی پروژه

بلوک f
اجرای ایزوگام واحدهای بلوک F
بلوک f
نصب چهارچوب درب(کف پهن) واحدهای بلوکF
بلوک f
شروع گچکاری,(گچ آستر) بلوکF