پیشرفت اجرایی پروژه

105

1396/7/11

903
 

پیشرفت اجرایی پروژه

پیشرفت اجرایی پروژه
بلوک f
شروع سنگ کاری لابی بلوک F