پیشرفت ساخت پروژه

109

1396/9/22

1369
 

پیشرفت ساخت پروژه

پیشرفت ساخت پروژه
بلوک e
اجرای تاسیسات مکانیکی بلوک E