پیشرفت اجرایی پروژه

104

1396/7/10

765
 

پیشرفت اجرایی پروژه

پیشرفت اجرایی پروژه
بلوک d
بتن ریزی دیوار ستون سقف دهم بلوکD در 1396/07/10